درجمع همکاران بزرگواروارزشمندباحضوراستادگرانقدردکترقباقلوشهرستان نقده(سولدوز)پاینده بمانید.

+ نوشته شده در  جمعه چهارم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 13:9  توسط داود ترکمانی  | 

هیچ دولت وموسسه ای نمیتواند حق معلمی رااداکندمگرخداوند،چون ارزش وبهای این شغل غیرقابل سنجش است.امادولت هابایدتبعیض ها رابرطرف نمایند.پیشاپیش روزمعلم برهمه ی همکاران،اولیا وفرشته های کوچک مبارکباد.خداوندراشاکرم که فرصت داددرسی ویکمین سال خدمتم بابچه ها باشم.دوستتان دارم.

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 19:58  توسط داود ترکمانی  | 

 قبلابه خاطردیرسرزدن به وب عذرخواهی میکنم چون مشغول داوری جشنواره بودیم. 

....................................................................................................................................... 

                                باسلام خدمت بزرگواران.معجزه گران کلاسهای چندپایه.امیدوارم سال جدید پرازابتکاروخلاقیت باشد.آنهم باکمترین امکانات.نیمکت وایت بردبایک چهارم مقوای یک متر که میشودبا آن چهارنیمکت راپوشش دادوروی آن راباچسب نواری پنچ سانتی پوشانددرضمن درهرپنج سانتی یک خط زمینه ایجادخواهدشد.ودانش آموزشما ازرفت وآمدبه پای تخته راحت ودراستفاده از کاغذ ودفترصرفه جویی خواهدکرد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 19:49  توسط داود ترکمانی  | 

تهیه کننده وطراح دخترم.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۹۳ساعت 16:51  توسط داود ترکمانی  | 

دوستان وهمکاران بزرگ که درمدارس کوچک دست به کارپیامبری میزنید.سال جدیدتان پرازغروروافتخاروابداع وخلاقیت باد.ازخداوندمنان خواستاریم انسانهایی نو همچون بهاردوباره ازمابیافرینددرپناه حق همراه خانواده های مهربانتان درشادی وسلامتی کامل باشیدوپرازاطلاعات وتجربیات تازه به مکانهای مقدستان برگردید.انشاا...درپناه حق........ارادتمندتان حقیر.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۳ساعت 18:21  توسط داود ترکمانی  | 

سلام خدمت همکاران بزرگوار.امیدوارم ماراازخلاقیت های زیبایتان آگاه فرماییدتا همکاران دیگرهم بتوانندازکارهای ارزشمندشمااستفاده کنند.همکاران عزیزیک یاچندشاخه ی خشک درخت وسطل آشغال ازکارافتاده پیدا کنید.شاخه ها رادرسطل قرارداده وباخاک یاشن پرکنیدبرای تزیین روی خاک راتزیین کنید ومیوه ها ی گوناگون مثل موز،سیب،انار،گلابی و....ازکاغذرنگی بریده وباسیم برای آنهاقلاب درست کنید که ازدرخت آویزان کنیددرضمن چوبی به اندازه ی یک مترانتخاب کرده وبه یک سرآن نیزقلابی وصل کنید که بشودباآن میوه هاراچید.ازهمان آغازاولین تدریس ازدانش آموزان می خواهیم کلماتی راکه خوب هستندوبچه ها به آن عمل میکنندازمتن درس پیداکنندویکی ازبچه ها یامعلم باخط زیبا آن رانوشته وازدرخت آویزان کنند.بعدازاینکه تعدادکلمات ازده یا بیست عددگذشت درساعات جمله وانشابارعایت نوبت ونظم می خواهیم بچه هابروندومیوه بچینندباشمارش یک ویک ویک تاده وده وده وقت دارند میوه بچینندبعدهرکس بامیوه هایی که چیده درپایه های پایین جمله ودرپایه های بالاانشابنویسند...ابتکارات دیگری هم  همکاران میتوانندبااین وسیله انجانم دهند.میشودبجای کلمه های خوب ازکلمات مترادف،مخالف،جمله و....یاحتی سوالات ازدروس دیگراستفاده کرد.

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 19:17  توسط داود ترکمانی  | 

عزیزان خانه ی اعداد درساعت هنرتوسط خوددانش آموزان ساخته شده است تنها ابتکاربنده سقف آنهاست که یک طرف چسبید ه وازسه طرف دیگربازبوده وگشوده میشودبرای اینکه اعدادازبالادرخانه ها قرارداده میشوند.اعدادازیک رقمی تا سه رقمی روی کارتهانوشته میشوند.خانه هاروی تخته ای صاف چسبانده شده وباکاغذa4تخته وایت برکوچکی جلوی خانه ها چسبانده میشودتابچه ها اعدادرابه حروف وعدددرآن بنویسند.برای پایه اول ازاعدادتک رقمی وخانه ی یکی ها وبرای پایه های بالاتراعدادبزرگترانتخاب میشود.عددهای یک رقمی حکم فرد(دختر)زوج(پسر)رادارندرقم دوم (مادر)ورقم سوم یاصدگان(پدر)است.اگرهرکدام درخانه حضورنداشت بجایش عددصفرگذاشته میشود.

طرزکار:درخانه ها اعدادی راقرارمیدهیم،یکی ازبچه ها باقرعه یاتصادفی یا....انتخاب میشود.آن فرددرخانه رامیزند.بچه ها همه بایک صدا میگویند:بفرما.سقف رابازمیکند.وسلام میدهد.بچه ها جواب سلامش راباصدای بلندمیدهند.بعدمیگوید:اجازه هست؟بازبچه ها میگویند:بفرما.واوازخانه ی یکی ها شروع به درآوردن ونوشتن میکند.موفق باشید.

+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 13:38  توسط داود ترکمانی  | 

خداقوت همکاران عزیز.فعالیتی که مشاهده میفرماییدگردونه نام دارد،این فعالیت هم برای ارزشیابی وهم  برای تدریس بکاربرده میشود.وسط گردونه که دارای سه فلش میباشدوخوددایره ی وسطی که آنهم متحرک است برای خواندن وتدریس ساعت مورداستفاده قرارمیگیرد.این وسله میتواندبرای تدریس درسهایی چون منظومه شمسی،انواع جانداران و.....بکاربرده شود.اما کاراصلی که بنده باآن انجام میدهم  ارزشیابی ورودی اولین روزهفته (شنبه)انجام میگرددوارزشیابی پایانی هفته آخرین زنگ روزچهارشنبه انجام میگیرد.

طرزکار:نام تمام دروس درکاغذهای رنگی نوشته شده دراطراف عقربه چسبانده میشود.دانش آموزان باانتخاب معلم یابازی سنگ کاغذقیچی یا....شروع به بازی میکنند.باتشویق بچه ها که میگویندگردونه رابگردون نفرمنتخب گردونه رامیگرداند.فلش برروی هردرسی قرارگرفت سایربچه ها درموردآن درس ازاوچندسوال می پرسند.این کارمیتواندتوسط معلم هم انجام شود.همین کاربه نوبت میان تمام بچه ها انجام میگرددتا زمانی که هربچه حداقل 5یا6 بارنوبت به اوبرسدوتقریبا به همه ی دروس جواب بدهد.معلم  بارضایت ازکارشروع به تدریس میکنددرصورت نارضایتی معلم میتوانددرموددروس یاکسانی که ضعیف بودندفعالیت هایی اجراکندتا موجب تقویت آنهاشود.

+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 13:34  توسط داود ترکمانی  | 

دوستان عزیزفکرمیکنم تمام درسهارامیتوان باچندابزارآموزشی دورریختنی تدریس کرد.ازوسایل آموزشی که ساخته ایدبرای استفاده ی همکاران تازه کاربنویسیدومعرفی کنید.دست بوس تک تک شما عزیزان هستیم.

+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 13:21  توسط داود ترکمانی  | 

+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 13:19  توسط داود ترکمانی  | 

چاپ این کتاب ارزشمندراابتدابه انتشارات اولکر(دکترمددی)وخانم قهرمانی تایپیست وبه شعرای محترم واهالی خونگرم اورمیه تبریک عرض مینمایم.به امیداحیای این دریاچه ی مهم وحیاتی وجهانی.

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم اسفند ۱۳۹۳ساعت 19:29  توسط داود ترکمانی  | 

+ نوشته شده در  شنبه دوم اسفند ۱۳۹۳ساعت 11:51  توسط داود ترکمانی  | 

 

خداراشکر،آدم برفی ها هم شادشدند.حتی برای زندگی چندروزه......تابلکه دلهای آدم هاراشادکنند.تادلهای بچه های مریض امیدبهبودی داشته باشند...چقدرزیباوباشکوه..آفریده هایی بی گناه وسفیدسفید....!!!

+ نوشته شده در  شنبه دوم اسفند ۱۳۹۳ساعت 10:10  توسط داود ترکمانی  | 


                                                              بسمه تعالی  

                                         وزارت آموزش وپرورش.معاونت آموزش ابتدایی  

                                                      منطقه ....................... 

                         برگ آزمون تعیین مدرسان منطقه ای کلاسهای چندپایه استان آ.غ  

همکارارزشمند ضمن تشکرازحضورفعال جنابعالی،خواهشمنداست درهنگام تکمیل برگه آزمون به نکات زیل توجه فرمایید:

1-درقسمت مربوط به "شرح فعالیت"نسبت به تبیین وتشریح اهداف "روش های اجرایی ،ابزار،زمان،فرایند اجرایی ونحوه ارزشیابی اقذام نمایید.

2-به برگه های دارای رویکردمقایسه ای(ذکردلایل ومزایای روش انتخابی)امتیازویژه ای تعلق میگیرد.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   نام .نام خانوادگی(فردی ،گروهی):

شرح فعالیت:

....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

عالی  ..............               خوب............             متوسط.............       ضعیف....................

نظرنهایی:

صدورگواهی بلامانع است...................                 نیازمندکلاسهای بازآموزی میباشد.............                    

+ نوشته شده در  جمعه یکم اسفند ۱۳۹۳ساعت 20:31  توسط داود ترکمانی  | 

سلام همکاران گرامی.طبیعت کتابی زیبا برای یادگیری البته باراهنمایی معلم.آتش،ضررهاوفایده های آن،آلودگی هوا.نوروگرما.و...........................موفق باشید.

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام بهمن ۱۳۹۳ساعت 20:12  توسط داود ترکمانی  | 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۳ساعت 16:49  توسط داود ترکمانی  | 

 

علل بی دقتی و حواس پرتی

-حواس پرتی درونی و ذهنی:مانند:

- مشغله ذهنی دانش آموز. شامل مواردی از قبیل: درد، رنج، غم وغصه

-اضطراب و نگرانی

- گرسنگی و تشنگی

- ترس و خشم و شادی .

-بیماریها و....

-بی علاقگی به موضوع

- فشارهاى روانى

- ناراحتی های جسمی و روحی مادر در قبل ،هنگام و بعد از زایمان تاثیر مستقیمی بر دقت فرزند دارد.

 ۲- بی دقتی و حواس پرتی بیرونی و محیطی:

*سردی و گرمی هوای کلاس.

*نور شدید و نور ضعیف،

*صداهای ناهنجار،

*روشن بودن رسانه ای صوتی و تصویری و...

* گاهى برخى حوادث و اتفاقات، فضاى روانى فرد را دچار اختلال مى‏کند .

*در برخی موارد فرد احساس نیاز به موضوعی ندارد و این باعث عدم تمرکز او نسبت به آن موضوع می شود .

*در برخی موارد تکالیف سنگین باعث عدم تمرکز حواس دانش آموز می گردد.

*اغتشاشات فکری خانواده مانند: مشکلات ارتباطی ،اقتصادی و اجتماعی واعتیاد والدین

(باعث میشود که کودک ویا نوجوان به این موضوع فکر کند)...

*کمبود محبت و نشاط در خانواده

*احساس نا امنی.

راههای افزایش دقت و تمرکز حواس

-تهیه لیست‌ و یادداشت برداری کارها و تکالیف مربوطه که توسط معلم ارائه می شود.

-خستگی زیاد موجب عدم تمرکز است لذا کمی استراحت لازم است

- از روانشناس و مشاور کمک بخواهید

-زمانی که دانش آموز دقت میکند او را تشویق نمایید و پاداش دهید

- از روشهای مختلف تدریس استفاده کنید.

-نحوه نشستن دانش آموز در کلاس درس بر تمرکز وی موثر است.لذا مراقب باشید که دانش آموز در هنگام ارائه درس و.. سرش را به حالت خوابیده روی میز نگذاردو صاف و درست بنشیند.

-اگر مطالب بصورت شعر و یا ریتمیک باشد موجب تقویت دقت دانش آموزان میشود.

-نظم داشتن در امور تحصیلی بر تمرکز حواس می افزاید.کودکانیکه بی نظم هستند ،دقت کمتری هم دارند.

- به دانش آموز کم دقت مسئولیت داده و او را در کارهای گروهی شرکت دهید تا بدینوسیله برخی مطالب را از دوستان خود فرا بگیرد.

-اعتماد بنفس د انش آموز را با تشویق کردن افزایش دهید.

-خواب و غذای کافی در افزایش تمرکز حواس تاثیر فراوان دارند.لذادانش آموزان خواب آلود و یا گرسنه وحتی تشنه، کمتر به درس توجه می کنند .

-سعی کنید اضطراب و افسردگی دانش آموزان را از بین برده و روحیه آنان را تقویت نمایید.زیرا استرس و افسردگی بر یادگیری اثر منفی می گذارد.

-ورزش و بازی موجب افزایش دقت کودکان می شوند.

- اگر مطالبی که تدریس می شوند همراه با تصویر باشند برمیزان یادگیری دانش آموزان تاثیر فراوان دارند.

-معلم میبایستی در دانش آموزان ایجاد انگیزه نماید.زیرا نداشتن انگیزه از علل بی دقتی است .

- خنده باعث آرامش ونیز تمرکز حواس می شودو باعث می گردد که دانش آموزان سریعتر یاد بگیرند و بیشتر دقت نمایند.

-نوشتن با قلم، طبیعی تر وبهتر از تایپ کردن است .لذا در تکالیفی که به دانش آموز داده میشود این موضوع حتما رعایت گردد .

-تصورات منفی و خیالپردازیها میزان دقت کودکان و نوجوانان را کاهش می دهد.

- معلم با طرح سئوال های مختلف برقدرت تفکر وافزایش دقت دانش آموزان نقش بسزایی دارد.

- از دانش آموزان بخواهید در هنگام خواندن مطلب زیر آن خط بکشد و یا انگشت خود را زیر کلمات بگذارد و شمرده بخواند.

- علاقه داشتن نسبت به موضوعی سبب تمرکز می شود.

تمرینات پیشنهادی

*تعدادی مهره های رنگی تهیه کرده وابتدا مهره ها را روی میز بریزید تا کودک بی دقت به آنها نگاه کند چند مهره را کم و یا زیاد کنید و از کودک بخواهید که به شما بگویید چه تغییری رخ داده است؟

*از دانش آموز بخواهید تصاویر ناقص را کامل کند.

*به دانش آموز دو تصویر مشابه( که فقط در برخی جزییات با هم متفاوت هستند) نشان دهید و از او بخواهید تفاوت آنها را بگوید.

*از دانش آموز بخواهید با استفاده از نقشه ،محلهایی را که از او می پرسید به شما نشان دهد.

*نخ کردن مهره های رنگی بصورت یکی در میان و...

*از دانش آموز بخواهید جملات ناقص را به دلخواه خود کامل کند.مثال: من دیروز............

*بریدن شکلهای مختلف و چسباندن تصاویر توسط دانش آموز.

* چند وسیله کمک آموزشی و... را به کلاس بیاورید و به دانش آموزان نشان دهید سپس از دانش آموزی که بی دقت است بخواهید تا چشمانش راببندد و اشیاء را لمس کند ونام اشیاء را به شما بگوید.

* افزایش دقت و تمرکز با گوش دادن به صداهای مختلف و یادداشت کردن آنها توسط معلم روی تابلو.

* استفاده از مجموعه بشنو و پیدا کن جهت تقویت حافظه شنیداری ،افزایش دقت .

*استفاده از اعصاب سنج: پرورش دقت وتوجه ،هماهنگی چشم ودست

* استفاده از مینی بسکتبال تقویت دقت و،هماهنگی چشم ودست .

* استفاده از دارت جهت هماهنگی چشم ودست ودقت.

*چند تصویر به دانش آموز نشان دهید و سپس آنها را پنهان کنید واز دانش آموز بخواهید به شما بگوید چه دیده است؟

* چشمان دانش آموز را ببندید و از سایر دانش آموزان بخواهید او را صدا بزنند.کودک می بایستی به طرف جهت صدا برود.

*چند تصویر را بصورت مرتب روی میز بچینید و سپس از دانش آموز بخواهید با دقت به آنها نگاه کند وچشمانش را ببندد.سپس جای یک و یا دو تصویر را عوض کنید تا دانش آموز به شما بگوید جای کدام تصاویر عوض شده است

* از دانش آموز بخواهید نام اشیاء داخل کلاس ،نام مدیر و معاون مدرسه،نام چند نفر از دوستان،آدرس و تلفن منزل،شماره تلفن همراه پدر دانش آموز،و...را برای شما بنویسد.

* تصویری را به دانش آموز نشان دهید و سپس آن را پنهان کنید.دانش آموز میبایستی جزییات تصویر را برای شما بگوید

* زمانی که تمرکز دارند آنها را تشویق کنید.

*لب‌خوانی کلمه‌هایی را که معلم بصورت شمرده بیان می کندتوسط دانش آموز.اگر این کلمات از وسایل داخل کلاس باشند بهتر است

* نوع پوشش و لباس دانش آموزان نیز بر ضعف دقت آنان موثر است مثلا پوشیدن لباسهایی که جلوی تحرک دانش آموز را میگیرد و یا لباسی که خیلی تنگ و یا خیلی گشاد است.

*محرک های محیطی که باعث حواس پرتی شما می شوند را حذف کنید.مانند بستن پنجره و درب کلاس و...

 

                                 تهیه و تدوین دبیرخانه چند پایه استان آذربایجان غربی

                                                     مستقر درشهرستان نقده

بانهایت سپاس وقدردانی اززحمات بی وقفه همکاران دردبیرخانه چندپایه.موفق ومویدباشید.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۳ساعت 9:20  توسط داود ترکمانی  | 

راستی چه چیزی میتواندارزش کاراین معلمان فداکاروایثارگرراآشکارسازد؟!!!!

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۳ساعت 10:29  توسط داود ترکمانی  | 

استاداسماعیل مکری که درکلاس اول راهنمایی دفتردارمدرسه بودندوبعداز36سال ،دیدارهیجان انگیزی بودوعجب خاطراتی زنده شد.یادش بخیر.استادعمرتان طولانی وبه شادی بگذرد.

+ نوشته شده در  شنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۳ساعت 17:31  توسط داود ترکمانی  | 

.............11-مواظب باشیداعمال شماملاک یادگیری دانش آموزان است نه حرفهای شما!

12-بدترین کاریک معلم سرزنش کردن ونصیحت دانش آموزان است مخصوصا درجمع،کودکیتان رابخاطربیاورید.

13-دقت کنیدشمافقطدرکلاس معلم نیستیدبیرون ازکلاس بچه ها بیشتررفتارهای شماراسبک وسنگین میکنند.

14-سی سال تلاش شمامیتواندبایکاشتباه کوچکازبین برودمواظب رفتارتان باشید.

15-به قانونی که می گذاریدپایبندباشیدتابچه هاقانونگریزنباشند.

16-به هیچوجه بتدانش آمزانتان قهرنکنید.

17-هرهدیه ای راهرچندبی ارزش (ازنظرمالی) باخوشرویی ازدانش آموزانتان قبول کنید.

18-جواب هیچ پرسشی رامستقیم به دانش آموزان یادندهیدبگذاریدبرای یافتن هرپاسخی فکرکنند.

19-بسیارمطالعه کنیم آنچه میدانیم بسیاراندک است.

20-درتدریس بعضی درسهاازاولیاکمک بگیرید.

..................ادامه دارد.

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۳ساعت 20:45  توسط داود ترکمانی  | 

روحتان شاد.

عروج ملکوتی پنج مربی ،پرورش دهنده وآموزگاراهری رابه جامعه ی فرهنگیان به ویژه همکاران چندپایه تسلیت عرض نموده ازخداوندمنان برای آنان علو درجات وبرای بازماندگان صبروشکیبایی آرزو مینماییم.

حقیرداودترکمانی ازآذربایجان غربی ارومیه منطقه صومای برادوست.

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۳ساعت 20:23  توسط داود ترکمانی  | 

1-ازهمین حالاتصمیم بگیریدیک معلم خوب بشوید.

2-لازم نیست پیش کسی اعتراف کنیدکه تاحالاخوب عمل نکردیدمهم بعدازاین است.

3-آنچه راکه عمل می کنیددانش آموزانتان ازشمامی آموزند.

4-دروغ مثل میخ کج است که به دیوارنمی رود،بچه هاراست راازدروغ خیلی خوب می فهمندباخودتان روراست باشید.

5-اعتمادبچه ها رابه هرنحوی که ممکن است جلب کنیدبابچه ها شادباشیدوباگریه ی آنهاگریه کنید.

6-فرصت هایی کوچک گاه می توانندمسیرزندگی هرکس راتغییردهند.کلاس شماپرازفرصت است.

7-رفتارهای ناآگاهانه ی ما میتواندآینده ای تیره برای دانش آموزانمان رقم بزندآگاه باشیم.

8-درهمه جامدافع دانش آموزان باشیدسعی کنیداین کارشماراحس کنند.

9-هیچ وقت به اولیا نگوییدفرزندتان ضعیف است یانمی توانددرس بخواندازنقاط قوتش بگویید.

10-رازنگهداردانش آموزانتان باشید.

............................ادامه دارد.

+ نوشته شده در  جمعه دهم بهمن ۱۳۹۳ساعت 17:38  توسط داود ترکمانی  | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم بهمن ۱۳۹۳ساعت 21:13  توسط داود ترکمانی  | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم بهمن ۱۳۹۳ساعت 21:10  توسط داود ترکمانی  | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم بهمن ۱۳۹۳ساعت 21:3  توسط داود ترکمانی  | 

11-نسبت به مسائلی که ممکن است درجریان کلاس اتفاق بیفتد هوشیارباشید.

12-ازروش های متفاوت نظارت بهره ببرید.

13-بادقت مشاهده کنیدوباتوجه کامل گوش دهید.

14-نظارت میتواندابزاری برای بهبودارزشیابی تدریجی باشد.

15-زمان مداخله درکاردانش آموزان رابادقت انتخاب کنید.

16-ازوابسته کردن بیش ازحددانش آموزان به خودبپرهیزید.

17-روحیه ی همکاری رادردانش آموزان تقویت کنید.

18-برمعیارهای رفتاریتاکیدداشته باشید.

19-بدون غروروتکبربرانتظارات خودپافشاری کنید.

20-بادانش آموزان روابط مثبت وسازنده داشته باشید.

ادامه دارد........................موفق باشید

+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم بهمن ۱۳۹۳ساعت 20:51  توسط داود ترکمانی  | 

 

1-ازطریق افزایش کارآمدی تدریس ،اثربخشی آن راافزایش دهید.

2-تمام کلاس رادرگیریادگیری کنید.

3-دانش آموزان رابگونه ای گروه بندی کنیدکه برای یادگیری آنهامفیدباشد.

4-نیازهای یادگیری تک تک دانش آموزان رادرنظرداشته باشید.

5-برنامه ریزی برای یادگیری روشی قابل کنترل است.

6-نسبت به متغییرهای (عوامل)زمانی حساسیت داشته باشید.

7-اززمان یادگیری،استفاده ی بهینه (اثربخش)کنید.

8-ازقبل برنامه ریزی وخودراآماده کنید.

9-ازروش های مناسب تدریس استفاده کنید.

10-به فشارهای غیرآموزشی که به کلاس واردمی شودنیزتوجه داشته باشید.

ادامه دارد........................

+ نوشته شده در  جمعه سوم بهمن ۱۳۹۳ساعت 19:32  توسط داود ترکمانی  | 

معلمان هم کتاب هستندهم گنجینه .دنیای معلمی پرازشادی ونشاط است.دنیایی که خیلی ها آرزو دارندبتوانندفقط لحظه ای درآن باشند.موفق باشید.(جناب آقای صالح شیری ومحمدعلی رسولی)

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم بهمن ۱۳۹۳ساعت 20:0  توسط داود ترکمانی  | 

آقای خویی درمدتی که بنده دراستراحت پزشکی بودم  بهشت کوچک ما باوجود شما همچنان شادبود.متشکرم.

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم بهمن ۱۳۹۳ساعت 19:43  توسط داود ترکمانی  | 

سه شنبه

 

با مساعدت مدیرکل آموزش و پرورش استان صورت گرفت:

تجهیز مدرسه ابتدایی روستای خلیان بخش صومای برادوست ارومیه

با مساعدت مدیرکل آموزش و پرورش استان، مدرسه ابتدایی روستای خلیان بخش صومای برادوست ارومیه تجهیز شد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی اداره کل آموزش و پرورش استان، با مساعدت فریدون سید مصطفوی، مدیرکل آموزش و پرورش استان، مدرسه ابتدایی روستای خلیان بخش صومای برادوست ارومیه تجهیز شد.

رضا مکاری، رئیس اداره تدارکات و پشتیبانی اداره کل و« علی خداوقانون» معاون وی به نیابت از مدیرکل آموزش و پرورش استان این اقلام را که متشکل از تجهیزات هوشمندسازی مدارس، لوازم کمک آموزشی و جوایز دانش آموزان به ارزش بالغ بر 8 میلیون تومان بود؛ به این مدرسه تحویل دادند.

گفتنی است دانش آموزان این مدرسه روستایی در جریان یازدید مقصود رزه آرا رئیس اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی آموزش  پرورش استان طی نامه ای درخواست تجهیز مدرسه خود را به وی ارائه کرده بودند که با مساعدت مدیر کل آموزش و پرورش استان در این خصوص اقدام شد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۳ساعت 19:41  توسط داود ترکمانی  |